| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Τετάρτη, 00:01 - 29/05/2024

 

 

Τα τείχη προστασίας έναντι των περιστατικών στον κυβερνοχώρο επιχειρεί να οχυρώσει περαιτέρω η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με το μέλλον της κυβερνοασφάλειας, με στόχο την παροχή καθοδήγησης και τον καθορισμό των αρχών προς την οικοδόμηση μιας ασφαλέστερης και ανθεκτικότερης Ένωσης από άποψη κυβερνοχώρου. 

 

 

Το Συμβούλιο θέτει ως προτεραιότητες την επικέντρωση στην εφαρμογή και την υιοθέτηση εναρμονισμένων προτύπων, την πιστοποίηση, την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού, τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, τη στήριξη των ΜμΕ και την επαρκή χρηματοδότηση. 

Έγκριση συμπερασμάτων από το Συμβούλιο για μια πιο ασφαλή και ανθεκτική Ένωση στον κυβερνοχώρο

“Η σημασία της κυβερνοασφάλειας δύσκολα μπορεί να υποτιμηθεί. Τα τελευταία χρόνια, το επίπεδο, η πολυπλοκότητα και η κλίμακα των απειλών, όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, έχουν αυξηθεί σημαντικά. Παράλληλα, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση των παγκόσμιων γεωπολιτικών εντάσεων”, αναφέρει το Συμβούλιο στο κείμενο των συμπερασμάτων.

Όπως επισημαίνει, η κυβερνοασφάλεια λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα και εγγυάται την ασφάλεια των επιχειρήσεων, των κυβερνήσεων και των πολιτών: “Όλοι αξίζουν ένα ασφαλές διαδίκτυο και την ψυχική ηρεμία, που αυτό συνεπάγεται. Όλοι αξίζουν να αισθάνονται ασφαλείς, τόσο εντός, όσο και εκτός διαδικτύου. Πρέπει να οικοδομήσουμε έναν ισχυρό και ανθεκτικό ψηφιακό κόσμο μέσω προληπτικών μέτρων και διεθνούς συνεργασίας”, τόνισε ο Petra de Sutter, Αντιπρόεδρος της Βελγικής Κυβέρνησης και Υπουργός Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιων Επιχειρήσεων, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Τα επόμενα βήματα

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου υπενθυμίζεται ότι είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στην εφαρμογή, να ενισχυθούν ο συντονισμός και η συνεργασία και να αποφευχθεί ο κατακερματισμός των κανόνων κυβερνοασφάλειας στην τομεακή νομοθεσία.

Ζητείται, επίσης, να αποσαφηνιστούν περαιτέρω οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες σε σχέση με τον κυβερνοχώρο, να ενισχυθεί η συνεργασία στον αγώνα κατά του κυβερνοεγκλήματος και να εκπονηθεί αναθεωρημένο σχέδιο στρατηγικής για το πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων στον κυβερνοχώρο.

Επιπλέον, επισημαίνονται η στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και η ανάγκη αντιμετώπισης των προκλήσεων, που δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες. 

Ενθαρρύνεται η υιοθέτηση πολυσυμμετοχικής προσέγγισης, που συμπεριλαμβάνει τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και την ακαδημαϊκή κοινότητα, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα δεξιοτήτων.

Περί χρηματοδότησης

Τονίζοντας τη σημασία της προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου δίνεται έμφαση στην ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση. Επισημαίνεται, επίσης, η εξωτερική διάσταση, με την υπενθύμιση ότι θα χρειαστεί ενεργή διεθνής πολιτική για να ενισχυθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες, ιδίως στο διατλαντικό πλαίσιο, ως συμβολή σε ένα ισχυρό διεθνές οικοσύστημα. 

Υπό το πρίσμα του μεταβληθέντος και αυξανόμενου επιπέδου απειλής, το Συμβούλιο καλεί εν τέλει την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο να παρουσιάσουν αναθεωρημένη στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2023 Greek Finance Forum